Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop Het Siert Haar

Inhoudsopgave:

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de rechtspersoon Het Siert Haar die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Het Siert Haar
Pijlkruid 4
3417 RX Montfoort
06 1515 3552
06 21804516
contact@hetsierthaar.nl

KvK: 75271656
BTW: NL860217528B01

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument duidelijk maken, waar de volgende informatie beschikbaar is:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van onderstaand modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer via contact@hetsierthaar.nl.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het artikel dient in originele staat, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Dit houd in dat de ondernemer niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. De consument vraagt daarom op het postkantoor altijd om een traceercode en bewaart deze.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer en de consument bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De consument retourneert het product als volgt: Hij pakt het product in de originele verpakking zorgvuldig in en stuurt het product, samen met het herroepingsformulier terug naar het retouradres:Het Siert Haar
  Productieweg 5
  3401 MG IJsselstein

  Hij verstuurt de zending via een pakketdienst en bewaart de traceercode.

 1. Het door de consument betaalde bedrag met uitzondering van de verzendkosten zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen worden terug betaald.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De navolgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument. Speciale bestellingen die niet op voorraad zijn.

Artikel 11 De prijs

Alle prijzen zijn in euro’s vermeld, inclusief 21% BTW, excl. verzendkosten.

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Annulering

De consument kan de bestelling annuleren voordat hij het bestelde product heeft ontvangen. De bestelling kan alleen geannuleerd worden als de ondernemer de bestelling nog niet heeft verzonden. Als de bestelling eenmaal is verzonden, kan deze niet meer worden geannuleerd. De bestelling kan dan alleen nog worden geretourneerd of worden geruild. Indien de consument wil annuleren, dient hij een e-mail te sturen naar contact@hetsierthaar.nl. Heeft de consument de geannuleerde bestelling reeds betaald, stort de ondernemer het betaalde bedrag terug.

Artikel 15 Betaling

Nadat de consument een bestelling heeft geplaatst, ontvangt hij een bevestiging per e-mail.
Deze e-mail bevat een overzicht van de bestelde artikelen, het totaalbedrag inclusief verzendkosten welke de consument door betaling via IDEAL dient te voldoen.

Artikel 16 Verzending

De verzendkosten binnen Nederland bedragen v/a EUR 6,75 voor een pakket en EUR 4,10 voor brievenbuspost. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling binnen 3-5 werkdagen bij het door de consument opgegeven adres geleverd. (Er kunnen onvoorziene omstandigheden optreden waardoor de levertijd kan worden verlengt) De bestelde artikelen worden met uiterste zorg verpakt. Verzenden is voor risico van de ondernemer.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor door hem verstrekte informatie op de website, door leveranciers of producenten verstrekte gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

Artikel 18 Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. De ondernemer doet zijn best om alle informatie en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden en derhalve kan hij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van deze website.

Artikel 19 Wijzigingsrecht
De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en de inhoud van zijn website tussentijds te wijzigen.

[contact-form to=”contact@hetsierthaar.nl” subject=”Herroeping”][contact-field label=”Naam” type=”name” required=”1″][contact-field label=”E-mailadres” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Bericht” type=”textarea”][/contact-form]

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en per e-mail terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen. U kunt dit formulier kopiëren en invoegen in bovenstaand bericht veld.  Vervolgens het formulier uitprinten en samen met het product terugzenden. Zie artikel 6 t/m 10 van de algemene voorwaarden voor meer informatie.)

Aan:

Het Siert Haar
Produktieweg 5
3401 MG IJsselstein

contact@hetsierthaar.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

………………………………………………………………………………………………………….

[aanduiding product]* herroep/herroepen*.

Ordernummer* ……………………………………………………………………………

Besteld op*/ontvangen op*

………………………………………………………………………………………………………… [datum bestelling en ontvangst bij producten]

Naam consumenten(en)*

………………………………………………………………………………………………………..

Adres consument(en)*

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

(Handtekening consument(en))*

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Download hier het modelformulier herroeping en stuur het samen met het product terug. Modelformulier herroeping